Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Škode

Kako ravnati, če ste utrpeli škodo zaradi poplave?

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost vaših najbližjih.
 • Poskusite preprečiti nadaljevanje škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • Prijavite škodo na enega od naslednjih načinov:
  • z izpolnitvijo spletnega obrazca »Prijava škode zaradi požara in drugih nevarnosti« na naši spletni strani ali
  • z izpolnitvijo obrazca »Prijava škode zaradi požara in drugih nevarnosti«, ki ga lahko natisnete z naše spletne strani (PDF obrazec) in nam ga pošljete po pošti ali po faksu na 01 583 64 01 ali na 01 300 17 09 ali
  • z opisom škode in navedbo vaših kontaktnih podatkov (ime, priimek, tel. št.) po elektronski pošti na skode@wienerstaedtische.si ali na info@wienerstaedtische.si ali
  • po telefonu na 01 583 64 08, 01 583 64 09, 01 300 17 00.
 • Ko je mogoče, pričnite s sanacijo škode in poskrbite za hrambo poškodovanih predmetov.

Sodelavci Wiener Städtische zavarovalnice bomo v najkrajšem možnem času organizirali ogled in popis poškodovanega premoženja.

 

 

Kaj storiti v primeru škode?

Pomembno je, da ostanete mirni!

 

Požar

 • Poskusite sami pogasiti ogenj, vendar pazite, da uporabite primerno sredstvo za gašenje, glede na vrsto in vir požara (gasilni aparat, voda, odeje, itd.)!
 • Poskrbite, da boste na varnem!
 • Obvestite gasilce in policijo!
 • Obvestite svoje sosede, da jih ogenj ne bo presenetil!

Izlitje vode

 • Zaprite glavni vodovodni ventil!
 • Prekinite dovod elektrike, tako da odklopite vse varovalke!
 • V nujnem primeru obvestite gasilce ali inštalaterja!
 • Premestite predmete, ki jih izliv vode ni ali jih je le delno poškodoval, na varno mesto!
 • Preverite, ali je izliv vode prizadel tudi kakšno drugo stanovanje!
 • Pri večjih količinah vode poiščite pomoč sosedov, da boste lahko vodo odstranili z zajemanjem ali izčrpavanjem!
 • Poskusite najti počeno mesto na vodovodni inštalaciji!
 • Obvestite hišnika oz. hišno upravo in obvestite svoje sosede!

Vihar, visoka voda, poplave

 • Ne ogrožajte svojega življenja in se odpravite v zaščitene del stavbe!
 • Poskusite zapreti odprta mesta, ki jih je povzročil vihar (npr. pokrivne ponjave)!
 • Povežite se s profesionalnimi obrtniki (npr. krovci, steklarnami) za popravila v sili!
 • Odstranite polomljene drevesne veje, da na stavbi ne nastane dodatna škoda!

Vlom, rop

 • Po vlomu ali ropu nemudoma obvestite policijo in prijavite dogodek!
 • Do prihoda policije pustite vse tako, kot ste našli po vašem prihodu domov, da je mogoče pridobiti morebitne sledi in odtise!
 • Pri škodi, ki je nastala zaradi vloma (npr. steklene šipe, ključavnice), se povežite s strokovno delavnico za popravila v sili!
 • Prekličite kreditne kartice, varčevalne knjižice, račune itd.!
 • Pri ropu ne ogrožajte svojega življenja, če vam dejansko fizično grozijo!

Nato je potrebno storiti:

 • Škodo je potrebno prijaviti takoj oz. najkasneje v treh dneh, ko se za nastanek škode izve. Prijavite jo lahko po pošti, telefonsko ali po faksu.
 • Izven delovnega časa se sporočilo o nastanku škode lahko pustiti na avtomatskem odzivniku na brezplačni številki: 080 12 68 po faksu na št.: 01/300 1709.
 • V času od nastanka škode pa do sprejema navodil s strani zavarovalnice o postopku reševanja škode mora zavarovanec, skladno z Obligacijskim zakonikom, ukrepati kot dober gospodar. To pomeni, da takoj pristopi k preprečevanju nastajanja še večje škode, o sami škodi pa ohraniti dokaze.
 • Po sprejeti prijavi bo zavarovalnica, po dogovoru oz. po potrebi, organizirala ogled škode s strani cenilca oz. njenih pooblaščencev.
 • V primeru požara, eksplozije, vloma, ropa, tatvine ali naklepa oz. poskusa teh dejanj, je potrebno o tem nemudoma obvestiti policijo.
 • Zavarovanec oz. zavarovalec mora zavarovalnici posredovati vse zahtevane podatke ter dokaze, ki so potrebni za ugotavljanje vzroka, obsega ter višine škode (zapisniki, računi, dobavnice, fotografije ipd.).
 • V primeru nezgod, kjer so nastale telesne poškodbe je potrebno predložiti vso zdravstveno dokumentacijo iz postopka zdravljenja oz. ugotavljanja invalidnosti (fotokopije zdravniških izvidov, bolniških listov, v primeru odsotnosti iz dela več kot 30 dni mnenje komisije I. stopnje, v primeru poškodbe pri delu pa še Prijavo o poškodbi pri delu – ER 8).
 • Vsi poškodovani predmeti morajo ostati na kraju škode. Zavarovanec pa lahko izvrši popravilo oz. odpravi napako, če je nastala škoda manjšega obsega in bi zaradi škode prišlo do zastoja proizvodnje in zato še do dodatne gospodarske škode.

Računi, ki jih zavarovanec dostavi zavarovalnici kot dokazilo o višini škode, morajo biti specificirani. Iz računa morajo biti razvidne naslednje postavke:

 • posamezne vrste materiala
 • količina porabljenega materiala
 • cena posamezne enote materiala
 • vrsta dela
 • količina opravljenega dela
 • urna postavka za delo
 • morebitni drugi stroški
 • DDV
 • za dela, ki se ne vrednotijo na podlagi časa, je možen tudi drugačen prikaz (npr. v m² ipd.).

V primeru škode zaradi vloma ali ropa je potrebno takoj opraviti inventurni popis in o tem izdelati zapisnik.

Ko so zavarovalnici znani vsi potrebni podatki za likvidacijo škode, obračuna zavarovalnino in o njeni višini obvesti zavarovanca oz. zavarovalca. V primeru, ko temelj za izplačilo zavarovalnine ni podan, zavarovalnica o tem pisno obvesti zavarovanca.

 

Obrazci

Obrazci za premoženjska zavarovanja

V primeru nastanka škode iz naslova požarnega zavarovanja (požar, izliv vode, vihar, toča, eksplozija, poplava, meteorne vode, udar strele, zemeljski in snežni plaz, potres,…), stanovanjskega zavarovanja, montažnega zavarovanja, gradbenega zavarovanja in zavarovanju blaga v hladilnicah oz. zamrzovalnikih, je potrebno izpolniti obrazec:

V primeru škode zaradi vloma ali ropa oz. poskusa teh dejanj (tudi v sklopu stanovanjskega zavarovanja), je potrebno izpolniti obrazec:

V primeru škode zaradi strojeloma in škode na računalniški opremi, je potrebno izpolniti obrazec :

V primeru razbitja stekla se izpolni obrazec:

Priponke kot so fotografije lahko posredujete na epošto: skode@wienerstaedtische.si (pripišite številko zavarovalne police).

 

Obrazci za odgovornost

V primeru uveljavljanja škode iz naslova civilne ali druge odgovornosti povzročitelj (naš zavarovanec) izpolni obrazec:

oškodovanec pa:

 

Obrazci za nezgodno zavarovanje

V primeru individualnega ali kolektivnega nezgodnega zavarovanja se izpolni:

V primeru smrti je potrebno izpolniti še obrazec:

 

Za odpiranje in tiskanje PDF obrazcev za prijavo škod potrebujete Adobe Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno dobite na http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.